Posts Tagged ‘San Francisco’

Salangin: Panalangin ni San Francisco de Asis (Unang Burador)

February 1, 2010

Narito ang panalangin ni San Francisco de Asis na isinalin ko sa Filipino. Patawad kung ibinase ko ang salin sa Ingles na bersyon kahit hindi ito ang orihinal, kasi Ingles lang naman ang naiintindihan ko bukod sa  Wikang Pambansa.

Lord, make me an instrument of your peace,
Where there is hatred, let me sow love;
where there is injury, pardon;
where there is doubt, faith;
where there is despair, hope;
where there is darkness, light;
where there is sadness, joy;

O Divine Master, grant that I may not so much seek to be consoled as to console;
to be understood as to understand;
to be loved as to love.

For it is in giving that we receive;
it is in pardoning that we are pardoned;
and it is in dying that we are born to eternal life.

Filipino:

Poon, nawa’y ako’y Iyong tulutang

Maging kasangkapan ng Iyong kapayapaan,

Sa pagkamuhi, nawa’y maitanim ko ang pag-ibig,

Sa sakit, pagpapatawad

Sa duda, pananalig,

Sa hapis, pag-asa,

Sa karimlan, liwanag,

Sa  kalungkutan,  saya.

O Mabathalang Poon, nawa’y ‘di ko hangarin,

Ang mapalagay kaysa ang magpalagay,

Ang maintindihan kaysa ang umintindi,

Ang mahalin kaysa ang magmahal.

Sapagkat nasa pagbibigay ang mabigyan,

Nasa pagpapatawad ang mapatawad,

At nasa kamatayan ang buhay na walang hanggan.

Advertisements